PROJECTS BY SOLUTIONS
 
งานในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ มักจะมีขอบข่ายงานที่กว้าง และจำเป็นที่จะต้องนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามา ทำการพัฒนาเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทางบริษัทได้มีบริการที่ช่วยเหลือลูกค้าในการติดตั้งระบบ, การออกแบบระบบ หรืองานในส่วนอื่น ๆ เป็น Project By Project ตาม Requirement ที่ลูกค้าต้องการ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ในการให้บริการมีการทดสอบระบบให้ใช้งานได้จริง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน


-   ติดตั้งระบบ เครื่อข่ายใหม่ทั้งระบบ
-   ติดตั้งระบบ Internet เพิ่มเติม
-   ปรับเปลี่ยนระบบ เครื่อข่าย
-   เซ็ทอัพระบบ Sever or Re-Installation
 
© Copy right 2007 by Asia IT Solution Co.,Ltd. All right reseve