ดูแล และ แก้ไขปัญหาทางด้านระบบคอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

BOI SYSTEM

ดาวน์โหลดเอกสาร

สามารถขอทดสอบโปรแกรม ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.invwork.com

INVWORK เป็น Software Online ที่ทำหน้าที่ เหมือนคนกลาง ระหว่าง ผู้ต้องการควบคุมการขนส่ง กับ คู่ค้าทางการขนส่ง โดยนำข้อมูลที่เกิดจาก โปรแกรม ต่าง ๆ หรือ ERP มา Load เข้าไปใน INVWORK เพื่อสร้างลำดับของการขนส่ง หรือ ลำดับของ Invoice / Packing List เพื่อให้คู่ค้าทางการขนส่ง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มองเห็นข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมถึงการ สร้าง Booking สำหรับแจ้งการขนส่ง การนำ PO มาตรวจสอบเพื่อติดตาม การนำเข้า รวมถึงการ ตรวจสอบสินค้าที่กำลังเคลื่อนที่ การบริหารจัดการข้อมูล BOI ที่ต้องส่งเอกสาร และ ข้อมูล ในทุก ๆ เดือน เพื่อขอดำเนินการขอคืนภาษี