ดูแล และ แก้ไขปัญหาทางด้านระบบคอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

IT OUTSOURCE

IT Outsourcing เป็นบริการที่จะช่วยเสริมสร้าง และพัฒนาระบบ เพื่อแทนที่แผนกไอที ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบแบบโดยรวม หรือเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี ในด้านต่างๆ เช่น ด้าน ฮาร์ดแวร์, ซอฟแวร์, การพัฒนาบุคลากร, การนำเสนอ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการทำงาน

บริการดูแลซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบ Network, Hardware, Program พื้นฐาน , Antivirus เป็นการให้บริการ ณ.สถานที่ โดยทางบริษัท จะส่งทีมงาน I.T. Support ไปให้ดูแล ตรวจสอบ หรือแก้ไข ปัญหา เป็นประจำ ทุก ๆ เดือน ในกรณีที่ ไม่มีการ เรียกเข้าบริการ หรือ ในกรณีมีเรื่องเร่งด่วน สามารถเข้าบริการได้ทันที

(ไม่ส่งพนักงานนั่งประจำ เนื่องจากทำงานเป็นทีม)

และเพื่อการดูแลและพัฒนาระบบได้อย่างต่อเนื่อง ในการให้บริการจะรวมไปถึง การแนะนำในการเลือกซื้ออุปกรณ์ การพัฒนาระบบ การป้องกันและกำจัดไวรัส และการใช้ทรัพยากรที่มีในระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด เปรียบเสมือนการที่มี I.T. ประจำที่ office

ดาวน์โหลดเอกสาร IT OUTSOUCE
  • บริการ แก้ไข ปัญหา จนเสร็จ ก่อนออกจากหน้างาน และ ปัญหาเดิมจะไม่กลับมาซ้ำอีก เน้นการแก้ไขปัญหาระยะยาว
  • เจ้าหน้าที่ทุกคนจบป.ตรี ด้านคอมพิวเตอร์
  • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  • มีมารยาท พูดจาไพเราะ
  • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าบริการ
  • มีอุปกรณ์สำรองเพื่อให้สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สามารถดูรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ทุกเดือนผ่านทางเว็บไซต์

รายละเอียด

IT ประจำ

ASIA IT Outsource

วิธีการทำงาน

ทำงานและแก้ไขปัญหาคนเดียว

ทำงานเป็นทีมประกอบด้วย ไอทีหน้างาน ,  Admin หน้างาน และ Admin สำหรับ Remote  หรือแก้ไขปัญหาจากภายนอก

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่อาจจะไม่ถูกหลักการ และไม่เผื่อการพัฒนา ปัญหาเดิม ๆ จะกลับเข้ามา ทำให้เหมือนจะมีงานมาก

สามารถแก้ไขปัญหาได้ ปัญหาเดิม ๆ จะไม่เกิดซ๊ำซาก Admin จะสรุปการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดล่วงหน้าในอนาคต การทำงานจะน้อยลงมาก

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Server และระบบ Center ต่าง ๆ

อาจจะทำไม่ได้ ในระดับลึก

ทำได้ เนื่องจากทำงานเป็นทีม มี Admin ที่มีความชำนาญในด้าน Server โดยเฉพาะ

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

อาจจะทำไม่ได้ หรือ อาจจะทำได้แต่ใช้เวลา 

สามารถพัฒนาระบบได้โดยทันที และ สามารถรองรับงานในอนาคตได้

การหาสิ่งใหม่ ๆ มาทดแทน

อาจจะทำไม่ได้ หรือ อาจจะทำได้แต่ใช้เวลา 

สามารถหาสิ่งใหม่ ๆ มาทดแทน และก้าวทันเทคโนโลยีได้ทันที เนื่องจาก Admin ประจำ Office มีเวลาเพียงพอที่จะหาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อมาช่วยในการทำงาน

การสำรองอุปกรณ์ กรณีฉุกเฉย

อาจจะทำได้ แต่ไม่ทุกอุปกรณ์

ทุกอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง ASIA IT สำรองอุปกรณ์ไว้ เพื่อให้สามารถหยิบใช้งานได้ทันที

กรณีระบบล่ม หรือใช้งานไม่ได้ทั้งระบบ

ทำงานและแก้ไขปัญหาคนเดียว

สามารถนำทีมไอที เข้ามาได้มากกว่า 1 คน หรือตามจำนวนของปัญหา ได้สูงสุด 5 - 10 คน ตามขนาดขององค์กร

เวลาในการเข้าสถานที่

ทำงานได้เลย

ทำงานได้เลย ไม่เกิน 40 นาที / งานที่รอได้ 3 ช.ม. ถ้า ASIA IT เข้าทำงานได้เกิน 3 - 6  เดือนแล้ว จะสามารถแก้ไขปัญหาได้เทียบเท่าไอทีประจำ

ปัญหาที่เกิดบ่อย ๆ

ปัญหาเดิม ๆ เกิดขึ้นสม่ำเสมอ

ปัญหาเดิม ๆ ไม่เกิดขึ้นอีก ถ้าลูกค้าสามารถทำตามที่ ASIA IT แจ้งได้

การพัฒนาความรู้ของไอที

ไม่พัฒนา หรือเป็นไปอย่างช้า ๆ เนื่องจาก ไม่มี Admin แนะนำหลักการให้

พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเนื่องจาก ไอทีได้ทำงานหลากหลาย และมีการ Training อยู่ตลอดเวลาทำให้สามารถพัฒนาตัวได้แบบสม่ำเสมอ

การพัฒนา User ที่ใช้งาน

ไม่พัฒนา เนื่องจากไม่มีความจำเป็นจะต้องสอนให้มีความรู้ ไอทีมักจะเก็บความรู้ไว้ ทำให้ User ไม่สามารถพึงตัวเองได้

พัฒนา User ตลอดเวลาเนื่องจาก ถ้า User สามารถแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ ไอทีจะทำงานน้อยลง และการสื่อสารระหว่าง user กับ ไอที จะทำได้ง่ายขึ้น การแก้ไขปัญหาจากภายนอกจะทำได้ง่ายขึ้น

การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ

ทำงานและวิเคราะห์ปัญหาคนเดียว ไม่มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา

มี Software ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ โดย Admin ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดให้น้อยที่สุด

การดูแลไอที

ดูแลยาก เอาแต่ใจตัวเอง ไม่พอใจ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีลาออก ทำให้ต้องรับไอทีประจำบ่อย ๆ

ดูแลง่าย ทำตามนโยบายที่ตกลงกันไว้ ไม่เปลี่ยนคนบ่อย ๆ มีไอที ทดแทนเสมอ ไอทีทุกคนเป็นพนักงานประจำของ ASIA IT